St. Francis Manor & Seeland Park
Skip to Content

Armenian

[St. Francis Manor, Inc.]-ը հետևում է քաղաքացիական իրավունքների մասին գործող դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի ցուցաբերում՝ ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի հիման վրա:  St. Francis Manor, Inc. ը իրավունքից չի զրկում մարդկանց կամ նրանց նկատմամբ ցուցաբերում այլ վերաբերմունք՝ հիմնվելով ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի վրա:

            [St. Francis Manor, Inc.]-ը՝

            • Անվճար օգնության միջոցներ և ծառայություններ է մատուցում հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ հնարավորություն տալով արդյունավետ հաղորդակցվել մեզ հետ, այդ թվում՝

                        ○ Նշանների լեզվի մասնագիտացված թարգմանիչներ

            ○ Գրավոր տեղեկատվություն այլ ձևաչափերով (խոշոր տպագրությամբ, աուդիո, էլեկտրոնային հասանելի ձևաչափեր, այլ ձևաչափեր)

            • Անվճար լեզվական ծառայություններ է տրամադրում այն անձանց, ում առաջնային լեզուն անգլերենը չէ, այդ թվում՝

                        ○ Մասնագիտացված թարգմանիչներ

                        ○ Այլ լեզուներով գրված տեղեկատվություն

            Եթե նման ծառայությունների կարիք ունեք, դիմեք [Morgan Hawkins or Tiffany Criswell]-ին:

Եթե կարծում եք, որ [St. Francis Manor, Inc.]-ը թերացել է տրամադրել այս ծառայությունները կամ որևէ այլ կերպ խտրականություն է ցուցաբերել ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի հիման վրա, ապա կարող եք բողոք ներկայացնել հաջորդիվ ներկայացված տվյալներով՝ Morgan Hawkins, Compliance Officer or Tiffany Criswell, Quality Coordinator, 2021 4th Avenue Grinnell, IA 50112, 641-236-7592, Fax: 641-269-5497, mhawkins@stfrancismanor.com, tcriswell@stfrancismanor.comԴուք կարող եք բողոք ներկայացնել անձամբ կամ փոստի, ֆաքսի կամ էլ.

 

                                                                                                                                    ARMENIAN

փոստի միջոցով: Եթե բողոք ներկայացնելու հարցում օգնության կարիք ունեք, Morgan Hawkins, Compliance Officer or Tiffany Criswell, Quality Coordinator]-ը պատրաստ է աջակցել ձեզ:

Դուք կարող եք նաև քաղաքացիական իրավունքների խախտման բողոք ներկայացնել U.S. Department of Health and Human Services (ԱՄՆ առողջապահության և սոցիալական ծառայությունների դեպարտամենտ), Office for Civil Rights Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ), էլեկտրոնային ձևով՝ Office for Civil Rights Complaint Portal-ի միջոցով, որը հասանելի է՝ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf կամ էլ փոստով կամ հեռախոսով՝

U.S.  Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD, լսողության և խոսելու խնդիրներ ունեցողների համար)

Բողոքի ձևերը հասանելի են http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html կայքում:

 

 [St. Francis Manor, Inc.]-ը հետևում է քաղաքացիական իրավունքների մասին գործող դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի ցուցաբերում՝ ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի հիման վրա: 

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-877-696-6775 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-877-696-6775):

Notice of Privacy Practices

|

Unsubscribe from Fundraising Correspondence

|

© 2024 St. Francis Manor & Seeland Park. All rights reserved.