St. Francis Manor & Seeland Park
Skip to Content

Tagalog

Sumusunod ang St. Francis Manor, Inc. sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.  Ang St. Francis Manor, Inc. ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

            Ang St. Francis Manor, Inc. ay:

            • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:

                        ○ Mga kwalipikadong interpreter ng sign language

            ○ Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa-access na electronic na format, iba pang mga format)

            • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:

                        ○ Mga kwalipikadong interpreter

                        ○ Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika

            Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan kay Morgan Hawkins or Tiffany Criswell

Kung naniniwala kang hindi naibigay ng St. Francis Manor, Inc. ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa: Morgan Hawkins, Compliance Officer or Tiffany Criswell, Quality Coordinator, 2021 4th Avenue Grinnell, IA 50112, 641-236-7592, Fax: 641-269-5497, mhawkins@stfrancismanor.com, tcriswell@stfrancismanor.com. Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si [Morgan Hawkins, Compliance Officer or Tiffany Criswell, Quality Coordinator] upang tulungan ka.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Sumusunod ang St. Francis Manor, Inc. sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. 

 

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-877-696-6775.

Notice of Privacy Practices

|

Unsubscribe from Fundraising Correspondence

|

© 2024 St. Francis Manor & Seeland Park. All rights reserved.