St. Francis Manor & Seeland Park
Skip to Content

Serbo-Coatian

St. Francis Manor, Inc. pridržava se važećih saveznih zakona o građanskim pravima i ne pravi diskriminaciju po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola.  St. Francis Manor, Inc. ne isključuje ljudi niti ih tretira drugačije zbog njihove rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola.

            St. Francis Manor, Inc.:

            • Pruža besplatnu pomoć i usluge osobama sa invaliditetom kako bi komunicirali efikasno s nama, poput:

                        ○ kvalifikovanih tumača za znakovni jezik

            ○ pisanih informacija u drugim formatima (veća slova štampanih materijala, audio format, dostupni elektronski i drugi formati)

            • Pruža besplatne jezičke usluge osobama čiji maternji jezik nije engleski, poput:

                        ○ kvalifikovanih jezičkih tumača

                        ○ informacija napisanih na drugim jezicima

            Ako su vam potrebne ove usluge, kontaktirajte Morgan Hawkins, Compliance Officer or Tiffany Criswell, Quality Coordinator.

Ako mislite da vam St. Francis Manor, Inc. nije pružio ove usluge ili ste bili izloženi diskriminaciji na neki drugi način po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola, možete podnijeti prigovor sljedećoj ustanovi: Morgan Hawkins, Compliance Officer or Tiffany Criswell, Quality Coordinator, 2021 4th Avenue Grinnell, IA 50112, 641-236-7592, Fax: 641-269-5497, mhawkins@stfrancismanor.com, tcriswell@stfrancismanor.com. Prigovor možete podnijeti lično, poštom, faksom ili elektronskom poštom. Ako vam je potrebna pomoć za podnošenje prigovora, Morgan Hawkins, Compliance Officer or Tiffany Criswell, Quality Coordinator je dostupan da vam pomogne.

 

SERBO-CROATIAN

Takođe možete podnijeti žalbu u vezi građanskih prava ministarstvu U.S. Department of Health and Human Services (Ministarstvo zdravlja i socijalnih usluga), Office for Civil Rights (Služba za građanska prava) elektronski preko Office for Civil Rights Complaint Portal, dostupnog na https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ili poštom ili telefonom na:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD - Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom)

Obrasci žalbe dostupni su na http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

St. Francis Manor, Inc. pridržava se važećih saveznih zakona o građanskim pravima i ne pravi diskriminaciju po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola. 

 

OBAVJEŠTENJE:  Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno.  Nazovite 1-877-696-6775.

Notice of Privacy Practices

|

Unsubscribe from Fundraising Correspondence

|

© 2024 St. Francis Manor & Seeland Park. All rights reserved.