St. Francis Manor & Seeland Park
Skip to Content

Norwegian

St. Francis Manor, Inc. overholder gjeldende føderale lover om borgerrettigheter og diskriminerer ikke på grunnlag av etnisitet, farge, nasjonal opprinnelse, alder, funksjonshemning eller kjønn.  St. Francis Manor, Inc. ekskluderer ingen personer eller behandler dem annerledes på grunn av etnisitet, farge, nasjonal opprinnelse, alder, funksjonshemning eller kjønn.

            St. Francis Manor, Inc.:

            • Gir gratis hjelp og tjenester til personer med funksjonshemning slik at de kan effektivt kommunisere med oss, slik som:

                        ○ Kvalifiserte tegnspråktolker

            ○ Skriftlig informasjon i andre formater (stor skrift, lyd, tilgjengelige elektroniske formater, andre formater)

            • Gir gratis språktjenester til personer med et annet primærspråk enn engelsk, slik som:

                        ○ Kvalifiserte tolker

                        ○ Informasjon skrevet på andre språk

            Hvis du trenger disse tjenestene, kontakt Morgan Hawkins or Tiffany Criswell

Hvis du mener at St. Francis Manor, Inc. ikke har gitt deg disse tjenestene eller på annen måte diskriminert deg på grunnlag av etnisitet, farge, nasjonal opprinnelse, alder, funksjonshemning eller kjønn, kan du sende inn en klage til: Morgan Hawkins, Compliance Officer or Tiffany Criswell, Quality Coordinator, 2021 4th Avenue Grinnell, IA 50112, 641-236-7592, Fax: 641-269-5497, mhawkins@stfrancismanor.com, tcriswell@stfrancismanor.comDu kan sende inn en klage ved personlig oppmøte eller gjennom post, faks eller e-post. Hvis du trenger hjelp til å sende inn en klage, er Morgan Hawkins, Compliance Officer or Tiffany Criswell, Quality Coordinator tilgjengelig for å bistå deg.

 

NORWEGIAN

Du kan også registrere en borgerrettighetsklage hos U.S. Department of Health and Human Services (Det amerikanske helse- og sosialdepartementet), Office for Civil Rights (Borgerrettighetskontoret), elektronisk via Office for Civil Rights Complaint Portal, som du finner på https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, eller via post eller telefon til:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201, USA

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Klageskjema er tilgjengelige på http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

St. Francis Manor, Inc. overholder gjeldende føderale lover om borgerrettigheter og diskriminerer ikke på grunnlag av etnisitet, farge, nasjonal opprinnelse, alder, funksjonshemning eller kjønn. 

                                                                                                                       

MERK:  Hvis du snakker norsk, er gratis språkassistansetjenester tilgjengelige for deg.  Ring 1-877-696-6775.

Notice of Privacy Practices

|

Unsubscribe from Fundraising Correspondence

|

© 2024 St. Francis Manor & Seeland Park. All rights reserved.