St. Francis Manor & Seeland Park
Skip to Content

Dutch

St. Francis Manor, Inc. voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen over burgerrechten en discrimineert niet op basis van ras, huidskleur, afkomst, leeftijd, handicap of geslacht. St. Francis Manor, Inc. sluit geen mensen uit of behandelt ze anders op grond van ras, huidskleur, afkomst, leeftijd, handicap of geslacht.

            St. Francis Manor, Inc.:

            • Zorgt voor gratis hulpmiddelen en diensten aan mensen met een handicap om met ons effectief te communiceren, zoals:

                        ○ Gekwalificeerde doventolken

            ○ Schriftelijke informatie in andere formaten (grote letters, audio, toegankelijke elektronische formaten, andere formaten)

            • Zorgt voor gratis vertalingen voor mensen die Engels niet als eerste taal gebruiken, zoals:

                        ○ Gekwalificeerde tolken

                        ○ Geschreven informatie in andere talen

            Als u deze diensten nodig hebt, neem dan contact op met Morgan Hawkins, Compliance Officer or Tiffany Criswell, Quality Coordinator.

Als u van mening dat St. Francis Manor, Inc. heeft nagelaten om deze diensten te verrichten of op een andere manier gediscrimineerd heeft op basis van ras, huidskleur, afkomst, leeftijd, handicap of geslacht, kunt u een klacht indienen bij: Morgan Hawkins, Compliance Officer or Tiffany Criswell, Quality Coordinator, 2021 4th Avenue Grinnell, IA 50112, 641-236-7592, Fax: 641-269-5497, mhawkins@stfrancismanor.com, tcriswell@stfrancismanor.com U kunt persoonlijk een klacht indienen of per post, fax of e-mail. Heeft u hulp bij het indienen van een klacht nodig, dan is [Morgan Hawkins, Compliance Officer or Tiffany Criswell, Quality Coordinator] beschikbaar om u te helpen.

U kunt ook een klacht betreffende burgerrechten indienen bij het US Department of Health and Human Services (USA Afdeling voor Gezondheid en Persoonsgebonden Zaken), Office for Civil Rights

 

DUTCH

(Bureau voor Burgerrechten), elektronisch via het Office for Civil Rights Complaint Portal, beschikbaar via https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf of per e-mail of telefonisch op:

US Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, DC 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Klachtenformulieren zijn verkrijgbaar bij http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

 

 

 St. Francis Manor, Inc. voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen over burgerrechten en discrimineert niet op basis van ras, huidskleur, afkomst, leeftijd, handicap of geslacht. 

 

 

AANDACHT:  Als u nederlands spreekt, kunt u gratis gebruikmaken van de taalkundige diensten.

 Bel 1-877-696-6775.

Notice of Privacy Practices

|

Unsubscribe from Fundraising Correspondence

|

© 2024 St. Francis Manor & Seeland Park. All rights reserved.